algemene voorwaarden

Stuurman Ontwerpt Algemene voorwaarden 2022

Artikel 1 – Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De interieurarchitect: Stuurman Ontwerpt die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur.

De opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan de interieurarchitect als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de interieurarchitect met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door de interieurarchitect.

Het project: het ontwerp of opdracht, in welke zin dan ook, het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan de Interieurarchitect verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van de interieurarchitect, leveringen van zaken door de interieurarchitect en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met de interieurarchitect, een of ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld op partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Offertes van de interieurarchitect zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat de interieurarchitect de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.
 2. Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van de interieurarchitect staan omschreven, wordt door de interieurarchitect schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door de interieurarchitect zijn bevestigd.
 3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen.
 4. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat de interieurarchitect aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht

 1. De interieurarchitect zorgt dat hij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. De interieurarchitect fungeert als vertrouwensman van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
 3. De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder de interieurarchitect te kennen.

Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten, kosten van derden

 1. De honorering van de interieurarchitect kan als volgt worden overeengekomen:
 2. volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemers; of
 3. op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief; of
 4. door een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting, af te spreken.
 5. Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.

Artikel 6 – Honorarium bij gewijzigde opdracht

 1. De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die de interieurarchitect verricht ten gevolge van:
 2. gewijzigde (overheid)voorschriften of overheidsbeperkingen, of
 3. wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. De interieurarchitect informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door de interieurarchitect of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 7 – Betaling- en invorderingskosten

 1. De declaraties van de interieurarchitect dienen binnen 8 dagen na de declaratiedatum te worden voldaan door overboeking op de bank- of girorekening van de interieurarchitect. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van de interieurarchitect terstond opeisbaar.
 2. Vindt betaling niet plaats binnen een termijn van een maand na de dag waarop deze uiterlijk had moeten geschieden, dan heeft de interieurarchitect aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk percentage verhoogd met 3 procentpunten met ingang van de dag waarop de termijn van een maand is verstreken.
 3. Alle door de interieurarchitect gemaakte kosten om voldoening van zijn declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt vastgesteld: Vorderingen tot € 5.000,-: 15% over het openstaande bedrag met een minimum van € 350,-; over het meerdere tot € 10.000,- : 10%; voor iedere daaropvolgende € 10.000,- wordt het percentage vervolgens met 2% verminderd tot een minimum van 2%. De hier genoemde bedragen worden per 5 jaar met 10% verhoogd, voor het eerst per 1 januari 2005.

Artikel 8 – Duur en beëindiging

 1. De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
 2. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming aan de opdracht door de interieurarchitect, alsmede bij tussentijdse beëindiging door de interieurarchitect wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is de interieurarchitect gerechtigd te vorderen:
 3. 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
 4. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die de interieurarchitect ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht

Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de interieurarchitect niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan de interieurarchitect te vergoeden. Voor zover mogelijk zal de interieurarchitect de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van de interieurarchitect en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 – Eigendoms- en auteursrechten

 1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die de interieurarchitect bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
 2. De interieurarchitect heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van de interieurarchitect, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de interieurarchitect

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is de interieurarchitect voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
 2. De interieurarchitect is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 3. De interieurarchitect is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 4. Indien het ontwerp van de interieurarchitect niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan de interieurarchitect, dan is de interieurarchitect slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van de interieurarchitect.
 5. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan de interieurarchitect, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van de interieurarchitect met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
 6. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door de interieurarchitect gemaakte werkelijke advocatenkosten te vergoeden. De werkzaamheden van de door de interieurarchitect ingeschakelde advocaat dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening te zijn gebracht.
 7. De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op de interieurarchitect.
 8. Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats rente en kosten en in de tweede plaats de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere declaratie.
 9. Alle vorderingen van de interieurarchitect worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan de interieurarchitect kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee de interieurarchitect overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat de interieurarchitect geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
 2. De interieurarchitect heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat de interieurarchitect zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. In geval van overmacht heeft de interieurarchitect het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
 4. Indien de interieurarchitect bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de interieurarchitect gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14 – Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan de interieurarchitect omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de interieurarchitect gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Nederlands recht is van toepassing op de opdracht en de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn.
 2. Alle geschillen – daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die tussen de opdrachtgever en de interieurarchitect of hun rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden ontstaan naar aanleiding van de opdracht, dan wel van overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, worden, met uitsluiting van de gewone rechter, beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitrage reglement van de stichting Arbitrage Instituut Bouwkunst, zoals dat luidt drie maanden voor de dag waarop de opdracht tot stand komt.
 3. Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor zover het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig dit artikel te doen beslechten. De vordering vervalt, indien zij bij de in lid 2 genoemde Stichting aanhangig wordt gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van rechterlijk vonnis. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde uitspraak heeft medegewerkt, zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken.

Artikel 16 – Website en verbindendheid algemene voorwaarden

 1. Alle informatie op de website www.stuurmanontwerpt.nl is informatief en niet bindend. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bepalend is datgene dat in de opdrachtverlening wordt overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn verbonden aan alle dienstverlening door Stuurman Ontwerpt, tenzij in de opdrachtverlening uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De interieurarchitect sluit te zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af, waarvan de polis tenminste dezelfde dekking biedt als door de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten BNI laatst vastgestelde gepubliceerde raampolis. Op verzoek van de opdrachtgever legt de interieurarchitect de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
 4. De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de in lid 6 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigenrisico. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van de interieurarchitect, geen uitkering krachtens de in lid 6 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 5 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan de interieurarchitect heeft betaald en/of nog verschuldigd is te zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van € 5.000,- (vijfduizend euro).
 5. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan de interieurarchitect kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.