privacy verklaring

Stuurman Ontwerpt, gevestigd aan Rivierstraat 29, 5615 KA  Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
website: www.stuurmanontwerpt.nl
adres: Rivierstraat 29, 5615 KA  Eindhoven
telefoonnummer: 06-31947592

Functionaris gegevensbescherming
Sofie Monten-de Stigter is de functionaris gegevensbescherming van Stuurman Ontwerpt. Zij is te bereiken via info@stuurmanontwerpt.nl

Verwerking persoonsgegevens
Stuurman Ontwerpt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– geslacht
–  adresgegevens
–  telefoonnummer
–  e-mailadres
–  bankrekeningnummer

 1. Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
  Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers of klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@stuurmanontwerpt.nl, dan verwijder ik deze informatie.
 2. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
  Stuurman Ontwerpt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – het versturen van informatie, als de inhoud van onze aangeboden diensten, het uitbrengen
  van offertes, het doen van intakegesprekken, het geven van interieuradvies, het verlenen van onze
  diensten, het doen van presentatie, het doen van fotoreportages en het verzenden van facturen
  – het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere mailing; onder aan deze nieuwsbrief en
  mailing heeft u de mogelijkheid zich af te melden voor de verzending hiervan
  – u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – om goederen en diensten bij u af te leveren
  – Stuurman Ontwerpt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 3. Geautomatiseerde besluitvorming
  Stuurman Ontwerpt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stuurman Ontwerpt) tussen zit.
 4. Bewaartermijn persoonsgegevens 
  Stuurman Ontwerpt bewaart uw persoonsgegevens tot u mij verzoekt de gegevens te verwijderen of tot Stuurman Ontwerpt ophoudt te bestaan.
  Foto’s worden gedurende een jaar op onze computer en een jaar op een externe harde schijf bewaard. Daarna worden de foto’s verwijderd. Aan deze gestelde termijn kunnen geen rechten worden ontleend. Als u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van foto’s op onze website of socialmedia, is deze toestemming voor onbepaalde tijd.
 5. Delen persoonsgegevens met derden
  Voor het functioneren van de onderneming maakt Stuurman Ontwerpt gebruik van diensten van andere ondernemingen (bijvoorbeeld voor het opvragen van offerten of het doorverwijzen van aannemers, timmermannen, schilders, stoffeerders enz.). Stuurman Ontwerpt deelt alleen de benodigde persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze ondernemingen hebben ieder hun eigen privacy beleid. Stuurman Ontwerpt is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden.
 6. Cookies of vergelijkbare technieken
  Stuurman Ontwerpt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 7. Inzien, aanpassen of verwijderen gegevens
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stuurman Ontwerpt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stuurmanontwerpt.nl.
  Stuurman Ontwerpt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
  Een door u gegeven akkoord voor het gebruik van foto’s voor promotiedoeleinden door Stuurman Ontwerpt is nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.
 8. Beveiligen persoonsgegevens
  Stuurman Ontwerpt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met op via info@stuurmanontwerpt.nl

Privacyverklaring Stuurman Ontwerpt, versie juni 2021